Alexander Kiellands plass

Alexander Kiellands plass

Anskaffelsen gjelder kjøp av entreprenørtjenester for etablering av rundkjøring i krysset Uelands gate X Waldemar Thranes gate på Alexander Kiellands Plass, som er et trafikalt møtepunkt. Uelands gate utgjør en viktig innfartsåre til Oslo sentrum, og Waldemar Thranes gate er en viktig forbindelse i retning øst – vest. Krysset er mye trafikkert både av bilister, kollektivtrafikk, syklister og gående. Formålet med prosjektet er å redusere antall trafikkulykker i krysset og øke trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper samt sikre fremkommeligheten for kollektivtrafikk.

 

Prosjektet omfatter etablering av rundkjøring i krysset Uelands gate x Waldemar Thranes gate på Alexander Kielland plass, samt opprustning av tilstøtende veiarmer. Krysset er i dag signalregulert. Opprustningen av tilstøtende veiarmer omfatter bl.a. oppgradering av eksisterende holdeplasser for buss til høystandard holdeplasser, etablering av lomme for varelevering, opprustning av gatelys, etablering av grøntanlegg, samt bytte av vannledning for Vann- og avløpsetaten

Byggherre: Oslo Kommune SAM

Utført 2012