Bogstadveien

Bogstadveien

Denne anskaffelsen omfatter Bogstadveien, fra krysset med Holtegata i sør og frem til Sorgenfrigata i nord, som er etappe 2 i Oslo kommunes opprustning av strøksgaten Hegdehaugsveien/Bogstadveien. Dette gateløpet har vært en av Oslos viktigeste handlegater, med butikker langs hele gateløpet, og trafikkert av to trikkelinjer, linje 11 som går gjennom begge gatene, og linje 19 som svinger inn Holtegata og går over Briskeby. Dagens gateløp er preget av til dels store og utflytende trafikkarealer, med kantsteinslinjer som går inn og ut i en noe uryddig form, og etterslepet på vedlikeholdet anses som stort. Formålet med oppdraget er å få til en total oppgradering og et estetisk løft for å gjenvinne gateløpet som et ettertraktet handlested.

Oppdraget omfatter ombygging av ca. 500 meter gate, inkludert trikkespor med samme lengde. Hele gatebredden, mellom fasadeliv, med parkeringsarealer og trikkespor skal bygges om i hele gatas lengde. I tillegg skal et spor-arrangement med to sporvekslere i krysset Bogstadveien/Holtegata og ca. 50 meter spor i Holtegata bygges om. En ny holdeplass for trikken skal etableres, og fortauene langs hele gata skal bygges om med nye kantsteinsløsninger, granittbelegg og snøsmelteanlegg.

Det vil ikke være trikkedrift i store deler av anleggsperioden. Eksisterende kjøreledning vil ikke bli fjernet på den aktuelle strekningen.

I oppdraget inngår også utskifting av VA- ledninger på en del av strekningen. I tillegg skal dagens veibelysning oppgraderes på en utvidet strekning fra Parkveien til Sorgenfrigata, og to trafikklysanlegg i krysset i Holtegata og Industrigata skal erstattes med nytt.

Det spesielle med etappe 2 er at granitt vil bli levert byggeplass gjennom en egen avtale mellom oppdragsgiver og Jogra Steinindustri AS som leverandør. Første leveranse er forventet levert fra uke 25, og følger en fastlagt retning fra krysset med Holtegata som utgangspunkt. Entreprenør tillegges ansvaret med å koordinere leveransen da lagring på anleggsområdet er begrenset. Alle poster i vedlegg 1 som omhandler granitt (med unntak av gjenbruksstein) skal prises kun montert fra lager på byggeplass. Merk! Ved prising skal tilbyder ikke ta hensyn til teksten «hold» som påført enkelte tegninger. Dette gjelder arealer som fortsatt er under arbeid, men som forventes avklart før fysisk oppstart.

Basert på erfaringer fra fremdriften i etappe 1, vil oppdragsgiver være åpen for en utsettelse til 2014 på deler av prosjekterte løsninger. Primært gjelder dette opparbeidelsen av byrom/møterom i inntrukne arealer av gateløpet, spesielt avmerket på tegning nr. B002. Dersom leverandøren velger å følge foreslåtte fremdrift for dette arealet, skal det innkalkuleres i riggomkostningene et opphold i aktiviteten på byggeplass mellom sluttdato i 2013 og frem ny oppstart i 2014.

Byggherre: Oslo Kommune BYM

Utført:2013