Borgenveien

Borgenveien

Bygging av planlagte tiltak i Borgenveien på en ca 140 m lang strekning mellom Holmenveien 1 og Ris skolevei 1 på Vinderen i Oslo. Målet er å skape en trygg skolevei og generelt forbedre den trafikale situasjonen i området. Det skal tilrettelegges for gående og syklister på strekningen ved å bygge opphøyet sykkelfelt i en kjøreretning, utvide fortauet ved å fjerne gateparkering og etablere rundkjøring og torg/fortau.

Bygging av ca. 140 m nytt fortau på ca 3 m bredde, 100 m med nytt opphøyet sykkelfelt på 2,2 m bredde og 5,5 m bred veibane. Opparbeidelse av torg med rundkjøring (2 armer og 1 avkjørsel) og kjørebane på et ca. 1000 m2 stort område. Ny avkjørsel på 5 m bredde fra Ris skolevei, lage sykkelpassasje for å stenge dagens kjørevei og legge til rette for kobling mot fremtidig sykkelvei, samt etablering av grøntområder og belysning.

Byggherre: Oslo kommune BYM

utført:2021/22