E18 GSV Skøyen-Dronning Blancas vei

E18 GSV Skøyen-Dronning Blancas vei

Dagens gang- og sykkelvei forbi Ferd stadion på Skøyen skal oppgraderes til sykkelvei med fortau. Som følge av det skal eksisterende stålgangbru forlenges, og det skal etableres en ståltrapp. Eksisterende klubbhus til Ferd stadion står i veilinjen og skal tømmes for løsøret, saneres og rives. Eksisterende oppvarmingsanlegg for fotballbane bestående av nedgravd LPGgasstank, rør og container med øvrig utstyr skal saneres. I tillegg flyttes det en container innenfor område etter nærmere avtale med kontaktpersonen hos Ferd stadion.

Ca. 175 m sykkelvei med fortau (4m + 2,5m)

 

Sanering og rivning av klubbhuset til Ferd stadion

 

Sanering av eks. nedgravd LPG- gasstank, rør og tilhørende container med øvrig utstyr

 

Etablering av midlertidig p-plass vist på Y-tegninger

 

Forlengelse av eksisterende gangbru, totalvekt ca. 7,2 tonn

 

1 stykk Fordrøyningsmagasin,V=48m3

 

Frostsikring med XPS-plater ca. 55m3

 

1 stykk Infiltrasjonssandfang

 

1 stykk Sandfang

 

1 stykk Hjelpesluk

 

Drensledning, ca. 175 m

 

Setting av ny, skrå kantstein i granitt mellom sykkelvei og fortau, ca. 150 meter

 

Resette eller bytte eks. kantstein ca. 15m

 

5 stykk lysfundament med stolpe og lysarmatur

 

1 stykk lysfundament med stolpe og lysarmatur, eies av Ferd stadion

 

Omlegging av 2 stykk weir-lysanlegg med armaturer over E18

 

Omlegging av 2 stykk ITV kamera

 

Omlegging av Elvia lavspentkabel ca. 115m

 

Fjerning av Elvia høyspentkabel ca. 160m

 

Asfaltarbeider nytt anlegg Ag8 -bindelag og slitelag, ca. 2400 m2

 

Beplantning av trær og busker

 

Fjerning av fotballgjerde -flettverksgjerde, H=5m, inkl. fundamenter

 

Fjerning av flettverksgjerde avstivet i toppen, ca. H =2m

 

Etablering av fotballgjerde- flettverksgjerde, ca. H= 5m, inkl. fundamenter

 

Etablering av flettverksgjerde avstivet i toppen, ca. H=2m

 

Etablering av sykkelstativ 15 stk.

Byggherre:SVV

utført:2022/23