E18 Nygård-Vinterbro

E18 Nygård-Vinterbro

Oppdraget omfatter i hovedsak følgende elementer:

Ca. 300m gang- og sykkelveg.

Ca. 30m omlagt adkomstveg

51m lang betong gang/sykkelvegbru i 3 spenn, fundamentert på løsmasse.

70m lang betong støttemur med høyde 1,7-2,5m

Ca. 130m2 naturstein støttemur

Oppgradering av vegbelysning på fv.156

Belysning på gang-/sykkelvegen

Fjerning av vegetasjonsdekke
Sprengning / pigging
Masseflytting sprengstein
Masseflytting løsmasser
Fiberduk
Forsterkningslag av knuste steinmaterialer
Bærelag av knuste steinmaterialer
Asfalt bindlag
Asfalt slitelag
Vegrekkverk
Gangvegrekkverk
Trekkerør
Trekkekummer
Forsyningskabel til veglys
Veglysmaster
Tilsåing
Planting av trær
Planting av busker
Naturstein støttemur

Byggherre:SVV

utført:2012