fortau og breddeutvidelse Mylla

fortau og breddeutvidelse Mylla

Hensikten med dette prosjektet er å bedre trafikksikkerheten til myke trafikanter ved å opparbeide den manglende lenken mellom fortauet i vest og gang- og sykkelvegen i øst. Planområdet omfatter en strekning på ca. 225 meter av Fv2284 Myllavegen, fra Muttastien i vest til Sveakrysset i øst.

Strekningen er en manglende lenke for gående og syklende. Det er tilstøtende eksisterende fortau langs fylkesvegen vest for Muttastien, og tilstøtende eksisterende gang- og sykkelveg langs fylkesvegen øst for Sveakrysset. Disse strekningen har også bredere eksisterende veg enn planstrekningen.

Planforslaget innebærer å opparbeide den manglende lenken for myke trafikanter, samt å tette standardspranget for vegen. Dette omfatter en fortausløsning med samme bredde som tilstøtende fortausløsning i vest, og en breddeutvidelse av fylkesvegen til samme minimumsbredde som det fylkesvegen øst for planavgrensningen har.

Det ligger en eksisterende bekk på sørsiden av fylkesvegen. Bekken skal flyttes sørover for å få plass til fortauet og breddeutvidelsen. Løsningen skal gjøre at plasseringen av bekken blir omtrentlig lik der den ligger i dag. Bekken er resipient for eksisterende overflatevann og skal være det i ny løsning. Ny løsning har delvis lukket rørsystem for overflatevannet som skal transporteres til resipienten. Bekken skal flyttes noen meter og ligge i ny veggrøft. Denne skal erosjonssikres og i størst mulig grad fremstå som naturtro ved endt tiltak

 

Delvis flytting av Muttabekken. 

Midlertidig lagt i rør ved flytting.

Omfatter erosjonssikring ved utløp fra stikkrenner og grøntarbeider

Midlertidig breddeutvidelse av eksisterende veg for faseomlegginger

Én ny adkomstvei, ca. 50 meter

Innsnevring av Sveakrysset og ny kobling for myke trafikanter mot eksisterende GSV

Nytt OV-system

Piggearbeider. Kan også medføre noen sprengningsarbeider.

Ny belysning og noe annet elektroarbeid. Noe berøring av HSP skal påregnes

Ca. 225 meter fortau og breddeutvidelse av eksisterende veg

Masseutskifting av hele eller store deler av den eksisterende fylkesveien

Byggherre: Viken

Utført:2023