Fossumveien

Fossumveien

Prosjektet innebærer etablering av ny gang- og sykkelvei mellom Rv4 (Trondheimsveien) og Tokeruddalen. Strekningen er en av tre delstrekninger som skal knytte sammen hovedsykkelrutene “Østre Aker vei” og “Trondheimsveien”. Fossumveien er regulert som firefelts motorvei, men kun to kjørefelt er opparbeidet. Vi har derfor søkt om dispensasjon fra regulering, og fått rammetillatelse til å etablere gang- / sykkelveien i regulert veiareal. Gang- og sykkelveien er prosjektert med en bredde på fire meter, og prosjektet inneholder også beplantning på strekningen, samt opparbeidelse av beplantet areal med sittebenker på brua over Haavard Martinsens vei.

kantstein, asfalt, pregning, va , elektro

Byggeherre: Oslo Kommune SAM

Utført:2012