Gamle Brennavei

Gamle Brennavei

Det skal bygges en 250m lang høystandard sykkelveg m/fotau, henholdsvis 4m+2,5m. Prosjektområdet er i et grøntdrag nedenfor E6 ved Dal/ Brenna og skal knyttes til eksisterende gang- og sykkelveg (3m bredde) i begge ender. Vesentlige arbeidsoperasjoner er fjerning av vegetasjon, opparbeidelse av sykkelvegen, noe kryssing av kabler og utlegging/planering av overskuddsmasser.

Byggherre: SVV

Utført: 2017