Grindbakken skole

Grindbakken skole

I forbindelse med Aksjon skolevei er det fremkommet behov for å sikre skoleveien til elever ved Grindbakken skole. Det er ønske om å videreføre fortauet langs Lillevannsveien fra nr. 65A og ned til Skogen T-banestasjon og undergangen der, som vil øke trafikksikkerheten for myke trafikanter. Dette er en strekning på 200 meter og innebærer bygging av nytt fortau, setting av ny kantstein, tre nye sandfang og legging av asfalt på fortau og i kjørebane

Byggherre: Oslo kommune BYM

Utført:2019