Grønmo

Grønmo

Det skal etableres nye gassledninger samt kondens/spolbrunn

 

Oppdraget omfatter graving for kummer og rørledninger.  omfatter også levering av forurensede masser til godkjent deponi hvis det blir behov for dette.   Oppdraget omfatter tilbakefylling og istandsetting av området etter utførte arbeider. Dette inkluderer reetablering og asfaltering av vei som blir berørt av tiltaket. Arbeidene skal utføres i samarbeid med og under ledelse av personell fra Biogas AB som er engasjert av oppdragsgiver som prosjekterende, hovedleverandør og hovedenterprenør  av gassanlegget.

I tillegg omfatter oppdraget bistand til Biogas AB for transport og plassering  av tunge elementer (gassledninger, betongkummer, osv.)   innenfor anleggsområde.

Oslo kommune EBY

utført:2021