Grønt Ulvenveien

Grønt Ulvenveien

Entreprise E22 Økern i prosjektet Ring 3 Ulven – Sinsen ble ferdigstilt i 2014, og Lørentunnelen og Økerntunnelen ble påsatt trafikk. Bygging av Ulvenveien på Økern var en del av denne entreprisen. I illustrasjonsplanen for gjeldende reguleringsplan for området er det forutsatt beplantning med trær i rabattene langs Ulvenveien. Av flere årsaker ble beplantningsplanen ikke gjennomført som forutsatt i entreprise E22. Etter en langvarig dialog mellom Plan og bygningsetaten og Statens vegvesen har man kommet frem til at det skal etableres plantekummer på partier av rabattene langs Ulvenveien der det skal plantes trær. På resterende partier i rabattene skal det etableres hekkplanter.

Riving av kantstein (uten gjenbruk) 

– Graving i siderabatter 

– Grøfter for vanningsanlegg:

– Vannledning PE SDR11 -63 mm 

– Kummer for vanningsanlegg 

– Riving av asfaltdekke 

– Forsterkningslag/tilbakefylling med kult 22/120 1

– Bærelag veger 

– Bærelag fortau 

– Slitelag/bindlag veger 

– Slitelag fortau 

– Utlegging av vekstjordblanding for hekk

– Utlegging av vekstjordblanding for trær i plantekummer 

 Levering og nedsetting av plantekummer 

– Planting av trær 

– Planting av busker (hekk) 

– Gjenbruk av kantstein 

– Levering og setting av ny kantstein