Holdeplassoppgradering RV.4 Veitvet

Holdeplassoppgradering RV.4 Veitvet

Utvidelse av busslomme og tilliggende gang og sykkelvei

grunnarbeider, asflat

nytt leskur, sandfang/hjelpesluk VA, veglysmaster, steinarbeid dekke

støttemur  skilting og merking

Byggherre: SVV

utført:2019