Kierschow gate – Uelandsgate

Kierschow gate – Uelandsgate

Formålet med tiltaket er å legge til rette for sykkel ved å anlegge sykkelfelt i begge retninger på de siste gjenstående 300 m langs Ring 2. Det skal samtidig anlegges kollektivfelt i begge retninger og holdeplassen Ark. Rivertz’ plass skal bygges om fra lomme til kantstopp.

Hovedgrepet består i å fjerne eksisterende midtrabatt for så å flytte kjørefeltene inn mot midten. Dermed blir det rom for sykkelfelt ut mot fortauene. Tiltaket innebærer en del endring av tverrfall og overvannsløsninger, flytting av trafikkinfo-portal og tiltak i kryssene.

Byggherre: Oslo kommune BYM

Utført 2018