Kongshavnveien

Kongshavnveien

Prosjektet går ut på å bygge om avkjørsel på E18 Kongshavnveien Grønliautstikkeren.

Arbeidet omfatter også ombygging og utbygging av gang-/sykkelveg ubrutt gjennom avkjørselen i sørretning. Gang-/sykkelvegen bygges ut til sykkelveg med samlet bredde på 3 meter med 2,5 meter fortau. Fortauet skilles fra sykkelvegen med skillestein.

Eksisterende gsv forlenges til sykkelveg med fortau slik at sykkelvegen fremstår enhetlig

ved avkjørselen. Sykkelveg med fortau bygges ubrutt gjennom avkjørselen. Gang og

sykkelvegen bygges i en lengde på min ca. 60 m sør for avkjørselen. Det skal limes

skillestein imellom sykkel og fortaudelen for å ha en fysisk skillelinje mellom de myke

trafikantene. Gang og sykkelvegen skal males med rødt, legges rumlefelt, sykkel, gående

symboler og settes tekst symboler på. Strakstiltaket er en del av småstrakstiltak sykkel i Oslo kommune. På strekningen er syklistene/gående henvist til å krysse avkjørselen, hvor det har oppstått flere farlige situasjoner ved brudd på vikeplikten for kjøretøy som kjører ut/inn fra

havna. Hensikten med prosjektet er å bedre sikt forholdene for syklende og gående og

tungtrafikk ut/inn til havneområdet med relativt enkle strakstiltak.

Det skal oppføres to ikke overkjørbare rabatter på hver side av avkjørselen. Rabattene skal

steinsettes med smågatestein i granitt. Smågatestein skal tilpasses mot eks. trekke kum og en

VAV kum

Byggherre: SVV

utført:2020