Nytt kryss Langkaia

Nytt kryss Langkaia

Dagens kryssløsning (rundkjøring) er ikke iht. gjeldene reguleringsplan og kreves ombygget av PBE. Statens vegvesen må bygge om krysset innen oppstart av ny sentrums brannstasjon som skal bygges på nærliggende tomt A2, med utkjøring i Langkaigata.

 

Veiløsningen vil bidra til at ny brannstasjon i sentrum kan stå ferdig i 2023. Prosjektet er viktig for brann- og redningsberedskapen i Oslo sentrum, samt videre utbyggingsprosess av regjeringskvartalet.

 

Langkaigata skal rettes opp i tråd med kvadraturstrukturen i området, fra krysset Myntgata/Langkaigata og ned til nytt kryss Langkaigata/Oslo Havn.

 

Kryssets utforming er tilnærmet T-kryss uten signalregulering. Det skal likevel legges til rette for evt. fremtidig lys med trekkerør og kummer. Eksisterende vei skal saneres og delvis tilbakeføres til grøntareal. Der hvor veien går over A2 med riggareal skal arealet ikke opparbeides med gress.

 

I prosjektet inngår også nedtaking og reetablering av en pyramidekonstruksjon i tilknytning til virksomheten SALT (A3-tomta). Denne må flyttes og forkortes på grunn av ny veiløsning.

Byggherre:SVV

utført:2020