RV 4 Holdeplass oppgardering

RV 4 Holdeplass oppgardering

Holdeplass Aker sykehus nordgående (Heretter Aker)

Holdeplass Linderudsletta sør (Heretter Linderudsletta)

Holdeplass Flaen sør (Heretter Flaen)

Holdeplass avrampe på Rv 4 fra Sinsen ved Bjerkekrysset (Heretter Bjerke)

Vesentlige arbeidsoperasjoner er:

Utvidelser av busslommer og tilliggende gang- og sykkelvei inkl. grunnarbeider og asfaltering

Fjerning av gamle og montering av nye leskur

Flytting/etablering av sandfang og hjelpesluk

Flytting av veglysmaster

Kantsteinsarbeider

Flytting/etablering av støyskjermer og gjerder

Sikring av skjæring ved Linderudsletta

Skilting og merking

Byggherre: SVV

Utført:2018