RV 4 Sinsen-Gjelleråsen

RV 4 Sinsen-Gjelleråsen

Det skal gjennomføres noen tiltak for å forbedre sikkerhet og fremkommelighet på sykkelrute langs Rv. 4 mellom Årvoll og Gjelleråsen. Noen av disse tiltak skal være for å skille gående og syklende på enkelte steder, tilrettelegge gang- og sykkelveg kryss for å gi en bedre fremkommelighet og sikt, markere avkjørsler og lage venteplass for gående før de går til gangog sykkelveg etter en gangkryss. Tiltak er geografisk spredt mellom Årvoll og Gjelleråsen i Oslo og det skal ivaretas fremkommelighet i byggeperioden på en høy brukt sykkelrute.

 

Arbeidene som skal utføres for dette strakstiltak prosjekt er de følgende:

 

Ca. 50 meter av eksisterende gang- og sykkelveg skal være ombygd til sykkelveg med

 

fortau ved Årvoll.

 

Opphøyd kryss over Rødtvetveien i nærheten av Rødtvet T-bane stasjon skal

 

tilrettelegges. Slik skal ny trase for syklende være nesten parallell med Rv. 4. Det skal

 

bygges null vis kantstein for syklende.

 

60 m gang- og sykkelveg i nærheten av undergang under Bergensveien skal tilrettelegges

 

for å gi en bedre trase for syklende.

 

Gang- og sykkelveg mot kryss ved Grorud skal ha en bedre vinkel for å forbedre sikt for

 

syklende mot trafikk på Rv. 4.

 

Det skal markeres avkjørsler med å legge kantstein mot eksisterende gang- og

 

sykkelvegkant.

 

Beplantning for å erstatte sideområde som blir påvirket i gjennomføringsfase

Byggherre: SVV

utført:2021