RV4 Flaen

RV4 Flaen

Arbeidet omfatter fornyelse av bussholdeplassen Flaen langs Rv. 4 Trondheimsveien (ÅDT 30000) og fornyelse av støygjerde ved Kalbakken i Oslo. Holdeplassen skal være universelt utformet med nytt leskur og sideforskyvning (ca 1,5m) av fortau på baksiden av leskuret. Asfalt skal freses og legges på nytt. Dagens støygjerde skal fornyes langs Møllerstua borettslag. Riving og etablering av nytt støygjerde skal utføres i seksjoner slik at støybelastningen for naboene begrenses. Myke trafikanter skal til enhver tid ha merkede og trygge passeringsmuligheter rundt anleggsområdet.

Prosjektet utføres tegningsbasert.

Orienterende hovedmengder:

Bussholdeplass ca 95 m + kiler, 1 stk

Sideforskyvning av GS-veg, ca 35 m

Riving av støyskjerm ca 430 m

Ny støyskjerm h=3,5m, ca 430 m

Asfalt med underliggende utkiling, ca areal holdeplass 235 m2

Asfalt gangvei, ca areal 700 m2

Kantstein ca 400 m

Byggherre:SVV

utført:2018