Sikkerhetstiltak sykkelrute

Sikkerhetstiltak sykkelrute

Tiltak 1, Parsell: Kryss mellom sykkelvei og rampe til E18 øst for Lysaker bru

 

På begge sider av gang-/ sykkelvegen skal vegetasjon fjernes for å få bedre sikt ut mot vegen. To-tre større trær skal beholdes, dette avtales med byggeleder i forbindelse med befaring. Ca 0,5m av jordlaget på den nordlige siden skal fjernes for å senke området slik at sikten blir bedre. Området anlegges som gressbakke.

 

Fra brukaret og ned til første smågatestein i gang-/sykkelvegen skal asfalten freses og re-asfalteres. Smågatesteinen beholdes.

 

Tiltak 2, Parsell: Østre kryss mellom sykkelvei og vei mot Sollerud, avkjørsel for Gjensidige

 

For å skille gående og syklende skal det males en hvit stripe på eksisterende gang-/ sykkelveg, slik at sykkelfeltet får en bredde på 2,5m og gangfeltet en bredde på 1,5m. På start og slutt av strekningen skal det males symboler for gående og syklende.

 

I slutten av gang- og sykkelvegen ligger en kum hvor dreneringen ikke fungerer bra. Her må de to-tre innerste smågatesteinene som utgjør romlefeltet fjernes og det må asfalteres på nytt slik at vannet renner ned i kummen og ikke blir liggende i dammer. Løse kantsteiner festes med jordfuktig betong

 

Tiltak 3, Parsell: Avkjørsel båthavn, over kulvert fram til eksisterende opphøyd fortau

 

Strekningen starter ved båthavnen, rett etter bomstasjonen. Langs hele strekningen skal det lages et opphøyd fortau med to meter bredde ut mot fjorden bygget på dagens gang-/sykkelvegtrasé. Gradhogd kantstein limes på eksisterende asfaltflate, sykkelfelt og felt for gående re-asfalteres.

 

Gang- og sykkelvegen skal følge høyre vegkant, dvs at ved profil 0 til ca profil 40 skal venstre kant skjæres slik at bredden blir 5m.

 

Ved profil 170, der en annen gang-/sykkelveg tilkobles, er området tråkket ned og asfalt begynt å gå i stykker langs kantene – her lages et overkjørbart felt med smågatestein, vis 2 cm. Asfalten repareres. Ved ca profil 220 ligger en kum der sykkelfeltet skal komme. Denne kummen må heves.

 

Gang- og sykkelveien må tilkobles eksisterende gang- og sykkelveg.

Tiltak 4, Parsell: Tverrbakken – Torshovdalen

 

Dagens gang-/sykkelveg endres for å hindre utkjøring i trafikkert område. Rett strekning blir avbøyd med et felt med smågatestein som skal være overkjørbart, vis 2 cm (settes i betong).

 

Dagens asfaltdekke er i dårlig forfatning og må freses og re-asfalteres. Areal er oppgitt på tegning. En ny lysmast settes opp.

 

Eksisterende gjerde fjernes, og løse kantsteiner settes på plass i jordfuktig betong

Tiltak 5, Parsell: Tverrbakken – Torshovdalen

 

Rettstrekningen blir avbøyd med et felt med smågatestein som skal være overkjørbart, vis 2 cm (settes i betong). Vegetasjon som sperrer for sikten skal fjernes og området sås til med gress. Ny kantsteinslinje

 

legges i jordfuktig betong. Eksisterende asfalt freses 2,5 cm, og re-asfalteres. En ny lysmast settes opp

Tiltak 6, Parsell: Del av strekning Sinsenkrysset – Carl Berner

 

For å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende langs rv 4 skal rabatten mellom kjørebane og gang-/sykkelveg bygges opp med en torvmur. Dette er en strekning på ca 220 m.

 

Vegetasjonen i rabatten skal fjernes. Torvmuren bygges opp til 2,0m der dette er mulig og sås med hardfør gressart

 

Tiltak 7, Parsell: Tonsen kirke – mot Sinsenkrysset, ca 560m

 

Eksisterende gang- og sykkelveg utvides med ca 1,5m, til totalt 5,5m. Fortauet skal være opphøyt og atskilles fra sykkelvegen med gradhogd kantstein. Lysstolper langs strekningen byttes og plasseres ca 1,5 m utenfor ny gang- og sykkelveg. Hele strekningen re-asfalteres. Noe fjerning av fjell/stein må påregnes. Eksisterende gjerde langs gang- og sykkelveien males grønt.

Tiltak 8, Parsell: Fra Bjerke holdeplass til Tonsen kirke, ca 150m

 

Dagens gang- og sykkelveg utvides til 5,5m bredde. Det skal lages opphøyd fortau på 2,5m atskilt fra sykkelveien med gradhogd kantstein.

 

Ved profil 35 snevres fortauet inn 0,5m, og vides ut igjen fra ca profil 80. På strekningen fra profil 30 til profil 110 heves veien med 0,5m. Gangveiene fra gangbrua må justeres ved på koblingen av gang- og sykkelveien. 6 lysstolper må flyttes. En støttemur mot skråningen mellom profil 50 og 85 settes opp

Tiltak 9, Parsell: Bjerke holdeplass nord

 

Gang- og sykkelvegen utvides og flyttes litt nordover. Gang- og sykkelvegen bygges med bredde på 5,5 m og opphøyd gangfelt atskilt med gradhogd kantstein. Der gang- og sykkelvegen smalner inn, avsluttes opphøyd gangfelt, og avvisende kantstein erstattes med malt stripe.

 

Bussholdeplassen utvides mot kollektivfeltet, og 18-vis kantstein legges langs stopplinjen.

Tiltak 10, Parsell: Årvollveien – Brobekkveien

 

Dagens gang- og sykkelveg utvides til 5,5m bredde. Det skal lages opphøyd fortau på 2,5m atskilt fra sykkelveien med gradhogd kantstein.

 

Eksisterende vegetasjon på venstre side fjernes fra profil 240 og til enden av traseen. Fra start av traseen til profil 220 må stolper på høyre side flyttes. Stolpene skal byttes, men armaturene brukes. Gangvei/»snarvei» inn mot skolen asfalteres