Støyskjermer Ullern

Støyskjermer Ullern

Arbeidet omfatter utskifting av eksisterende støyskjerm langs Ring 3-Ullernveien 37-105. Eksisterende støyskjermen er ca 300 meter lang og ca 2,5-3 m høy

Den nye støyskjermen plasseres ca. på samme sted som på eksisterende.

Støyskjermen skal være lydabsorberende og det skal benyttes fundamenter av type flexia Stabil eller tilsvarende.

Høyden på den nye støyskjermen er fra ca. 3,5-4 m.

På innsiden av skjermen ligger boder/garasjer, hageareal og trær tett til støyskjermen. Det skal plantes nye trær på utsiden av skjermen.

Anleggsarbeidet vil foregå fra vegside og trafikken skal gå som normal i anleggsperioden. På hele strekningen skal det benyttes tungt sikring mot trafikken på Ring 3 i henhold til HB 231.

Byggherre: SVV

Utført: 2013