sykkeltiltak sykkelvei Østensjøveien-Høyenhall

sykkeltiltak sykkelvei Østensjøveien-Høyenhall

Prosjektet går ut på å bygge en midlertidig bussholdeplass med kantsteinsstopp, hvor det skal bygges en 2 m bred rabatt som er definert for venteareal for av og pålessing fra buss. Arbeidet omfatter også ombygging av 2.0 m bredt sykkelfelt, hvor deler av eks. fortau i nordlig retning må rives for å nå formålet. Eksisterende fortau breddeutvides.

 

Det skal oppføres to ikke overkjørbare rabatter på hver side av rampa mot ring 3. Rabattene skal steinsettes med storgatestein i granitt. storgatesteinene skal tilpasses mot eks. vannkum med tett lokk i dagens eksisterende sykkelfelt.

 

Eksisterende granittstein skal resettes på nytt med 13 vis som skillelinje mellom fortau og sykkelfeltet.

 

Veivisningsskilt ved rampa mot ring 3 skal flyttes til ny posisjon vist på tegning L100. Det samme gjelder gangfeltskilt skilt 516.

 

Det forutsettes fra byggherres side at anlegget bygges i to hovedfaser. Fase 1 er oppføring av trafikkøy for midlertidig busstopp, samt ombygging av sykkelfelt og breddeutvidelse av eks. fortau. Denne skal bygges helt ferdig og skal benyttes til avvikling av myke trafikanter i fase 2. Fase 2 består hovedsakelig av ferdigstillelse av resterende arbeid ved parsellslutt ved rampa mot ring 3 og etablering av nytt sykkelfelt.

Byggherre:SVV

utført:2020