Trafikksikkerhetstiltak Strømsveien

Trafikksikkerhetstiltak Strømsveien

Bymiljøetaen ønsker å få bygget en rekke fysiske tiltak i Strømsveien og St. Halvards gate mellom Ensjøveien og Schweigaards gate. Hensikten med tiltakene er å bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for gående og syklende. Strekningen er stengt for gjennomkjøring med bom, unntatt for buss og andre med speisell tilttalese. Strekningen er trafikkert av flere bussruter med hyppig avgang og det er en betydelig sykkel- og gangtrafikk. Prosjektet inkluderer graving nær trær, og graveinstruksen del 2 skal følges som blant annet setter krav om at sertifisert trepleier skal overvåke arbeidene.

Komplett arbeidsomfang fremkommer av tegninger og beskrivelse. I hovedtrekk er det følgende tiltak som skal utføres:

– 2 bussholdeplasser skal flyttes. Det innebærer resetting av kantstein, fjerning og oppsett av lehus og annet møbelement inkl. strømtilførsel.

– Det skal anlegges en innsnevring i kjørebanen bestående av 2 trafikkøyer.

– Det skal etableres opphøyde sykkelfelt på deler av strekningen og midtrabatten skal gjøres smalere.

Innebærer justering av sandfang og flytting av bomstasjon.

– Tilkobling til AF-ledning for 2 sandfang skal saneres, og det skal etableres tilkobling til OV, inkludert ny kryssing på tvers av Strømsveien.

– Ett kryss skal snevres inn. Innebærer også flytting av 1 veilys.

– 1 nytt gangfelt skal etableres, og det skal settes fundament til 1 nytt veilys.

– Nytt slitelag på hele kjørebanen og rød asfalt i sykkelfelt. På store deler av strekningen endres gatesnittet til 1-sididg sykkelfelt.

– Skitling og vegoppmering

– Oppsett av sittemøbler og plantekasser

– Planting av trær og annen vegetasjon