Tursti Østensjøvannet

Tursti Østensjøvannet

Dagens turvei som går forbi Abildsø idrettsplass er på ca 450 meter og skal flyttes lenger vekk fra Østensjøvannet. Strekningen starter der gress-slettene kommer til syne i øst (ved garasjeanlegget) og strekker seg bort til fugleskjulet i nord. I strandkanten er det uønska vegetasjon i form av borrer som skal klippes ned og destrueres. Jord og røtter fra disse artene skal graves vekk og legges i anvist deponi på anleggsområdet. Jord og røtter dekkes til med duk og overskuddsmasser.

Stein og grusmasser fra eksisterende turvei graves opp og legges tilbake som fundament for den nye turveien. Disse massene skal godkjennes av BYM før de legges ut som forsterkningslag, bærelag og topplag. Er massene uegnet til fundament og topplag for den nye turveien skal det leveres eksterne masser. Jord fra utgravingen til ny turvei skal benyttes til oppfylling i eksisterende turvei.

Det skal etableres en overvannsgrøft langs hele den nye turveien (gjelder ikke der hvor den nye turveien går gjennom eksisterende våtmarksområde i nord) samt at det legges inn 3-4 stikkrenner under turveien ned mot Østensjøvannet. Stikkrennene skal stoppe ca midt mellom turveien og Østensjøvannet slik at drensvannet kan infiltreres inn i grunn og tilføre fuktighet til våtmarksområdet.

Vegetasjon fra den nye turveitraseen skal skaves av og brukes til topplag på eksisterende turvei. Dette vil være med å bidra til rask opparbeidelse av vegetasjon. Det skal samtidig plantes inn ca 30 pisk av gråselje og ca 30 pisk av svartor. Plassering av disse plantene avklares med BYM før planting.

Som en opsjonspost vil det være mulig å hente våtmarskvegetasjon i nordenden av Østensjøvannet som ytterligere vil bidra til raskere revegetering. Området for avhenting av våtmarkstuer vil anvises av byggherre.

På visse steder langs vannkanten skal det legges ut kokosmatter som inneholder våtmarksplanter. Dette skal være med på raskere etablering av strandkantvegetasjon. Et ca 50 cm høyt fuglegjerde skal settes opp i vannkanten for å hindre fuglene i å komme opp på gress-slettene. Dette er et midlertidig gjerde som skal stå i ca 3 år, inntil vegetasjon har etablert seg.

Langs den nye turveien og i sørenden skal det settes opp bord og krakker, samt søppelkasser.

I hver ende av turveien skal det i tillegg settes opp et 90 cm høyt gjerde som vil lede publikum inn på den nye turveien. Dette er også en midlertidig løsning.

Alle berørte areal ifm gravearbeider skal settes tilbake i den stand de var før arbeidene startet og tilsås med sportsfrø blanding