Ulven-Teisen

Ulven-Teisen

Det skal etableres et nytt kollektivfelt langs Ring 3 i østgående retning fra avkjøringsrampen til Teisen bru hvor eksisterende kollektivfelt slutter. Feltet skal være ca. 130 meter langt og 3.5 meter bredt. Eksisterende avkjøringsrampe skal forskyves fra Ring 3 mot Helsfyr i sydvestlig retning. For å støtte opp skråningen ved kollektivfelt skal bygges en støttemur langs avkjøringsrampen .I tillegg skal det etableres en ny bussholdeplass som skal ligge nærmere gangbru ved Vallhall, ca. 275 m før Teisenkrysset. Holdeplassen skal være 50 m langt for å sikre tilstrekkelig plass til å betjene tre busslinjer og tilfredsstille kravene til universell utforming. Denne erstatter dagens bussholdeplass på avkjøringsrampen mot Strømsveien.

Det skal lages en tilknytning fra den nye bussholdeplassen til eksisterende gang- og sykkelveg langs Ring 3.

Oppdraget omfatter i hovedsak følgende elementer:

Ca 150 m kollektivfelt på Ring 3, inkl. justering for avkjøringsfeltet.

Ca 100 m av støttemur.

Ca 125 m ny g/s-veg

Nye busslomme og bussholdeplass 50 m langt.

Nedtaking og oppsetting av en ny stor portal på begge retninger.

Fjerning av vegetasjonsdekke
Leverings og behandlingsgebyr, forurensede masser
Sprengning i linjen
Jordmassen i linjen
Fiberduk
Forsterkningslag av knuste steinmaterialer
Bærelag av asfalt
Bindlag av asfalt
Asfalt slitelag
Ikke avvisende kantstein
Granittkantstein ved busslome
Vegrekkverk (stål)
Kabelgrøfter/kanaler
Trekkerør
Veglysmaster
Levering av betongelementer av muren
Planting av vegetasjonsdekke
Helportal (36,5 m)

Byggherre:SVV

utført:2014